Skip to content
Gratis verzending vanaf € 50,00 binnen Nederland
Afspraak maken

Privacy Policy

AVG / Privacyverklaring Mooi Wel!
Deze AVG / Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mooi Wel! verwerkt van haar klanten.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Mooi Wel! niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen

Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is:
Mooi Wel!
Travertijn 10
3831 VN LEUSDEN
Telefoon: 06 – 480 150 75
E-mail: info@mooiwelleusden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mooi Wel! verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– (Post)adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Gezondheidsgegevens en huiddiagnose

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mooiwelleusden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Mooi Wel! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uw voor- en achternaam, (post)adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mail adres worden gebruikt voor:
Contact over afspraken;
Afhandeling en bevestiging van uw betalingen en/of bestellingen. Als u een bestelling plaatst hebben wij uw naam, e-mail adres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop op de hoogte te houden.

Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt voor:
Uitgangspunt voor uw vervolgbehandelingen;
Een juiste advisering.
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor ander doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie:
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde computerapparatuur van Mooi Wel! Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Mooi Wel! neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Mooi Wel! bewaart uw persoonsgegevens tot 2 jaar na de laatste afspraak óf tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend aan dat verzoek zullen de persoonsgegevens door ons worden vernietigd. Een verzoek om uw gegevens te verwijderen kunt u richten aan: info@mooiwelleusden.nl Financiële documenten waarop uw persoonsgegevens vermeld staan zullen wij, conform wetgeving, maximaal 7 jaar bewaren waarna deze door ons worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Uitsluitend en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, verstrekt Mooi Wel! persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Mooi Wel! gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Wanneer u onze website bezoekt worden er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet persoonlijke aard (bijvoorbeeld het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u heeft doorgebracht op de website, de pagina’s die u heeft bekeken). Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en het gebruik van de website te analyseren, verbeteren en te optimaliseren.

Cookies uitzetten:
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Verwijderen van cookies:
Cookies kunt u zelf verwijderen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder “Help” in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mooi Wel! én heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mooiwelleusden.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mooi Wel! wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Mooi Wel! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij het verwerken van uw gegevens via de website wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. De gehele website vindt plaats in een beveiligde SSL-omgeving. Dit is een beveiligingstechniek die ervoor zorgt dat alle gegevens tussen uw computer en de server van onze website. Daardoor worden uw gegevens alleen herkend door uw computer en de server van onze website. Zodra een SSL-verbinding tot stand wordt gebracht, verschijnt er in uw browser een hangslotje. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@mooiwelleusden.nl

Wijzigingen:
Deze AVG / privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig onze AVG / privacyverklaring te bekijken.

Back To Top